...

Atbalsts saules paneļiem

Finanšu asociācija ALTUM un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājušas valsts atbalsta programmas. Abas atbalsta programmas ir izstrādātas līdzīgu mērķu panākšanai, taču starp tām ir atšķirības. Valsts atblasta sistēmas piedāvā līdzfinansējumu atjaunojamo energoresursu režošanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī līdzfinansējumu energoefektivitātes uzlabošanai mājās.

ALTUM atbalsta programma

Atbalsta programmu var iedalīt divās kategorijās:

 • Energoefektivitātes paaugstināšana – būvdarbu veikšana dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās, inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide, jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana, kā arī siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana.
 • Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana – jaunu mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (saules paneļu un vēja ģeneratoru) iegāde un uzstādīšana (ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam), lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas piegādi.

Lai pretendētu uz ALTUM atbalsta programmas finansējumu nepieciešams ievērot vairākus nosacījumus. Atbalsts paredzēts personām, kuras apgādībā ir vismaz viens bērns, vai iestājusies grūtniecība, kā arī persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs. Īpašumam ir jāatbilst viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas klasei kadastrs.lv. Privātmājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā un tajā nedrīkst tikt veikta saimnieciskā darbība. Zemesgrāmatā ir jābūt nostiprinātām īpašuma tiesībām uz māju privātpersonai, kura piesakās atbalstam.

Atbalsta apmērs, atkarībā no iekārtas jaudas, kas nodrošinās elektroenerģijas ražošanu:

 • līdz 0.99 kW – 700 EUR
 • no 1 līdz 1.99 kW – 1 000 EUR
 • no 2 līdz 2.99 kW – 1 400 EUR
 • no 3 līdz 3.99 kW – 1 800 EUR
 • no 4 līdz 4.99 kW – 2 200 EUR
 • no 5 līdz 5.99 kW – 2 500 EUR
 • no 6 līdz 6.99 kW – 2 800 EUR
 • no 7 līdz 7.99 kW – 3 200 EUR
 • no 8 līdz 8.99 kW – 3 500 EUR
 • no 9 līdz 9.99 kW – 3 800 EUR
 • no 10 līdz 11.1 kW – 4 000 EUR

Atbalsta apmērs tiek izmaksāts pēc jaunu mikroģenerācijas iekārtu iegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas tīklam. Mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam var veikt pēc tam, kad ir noslēgts Finansiālā atbalsta līgums.

Vairāk informācija par ALTUM atbalsta programmu.

VARAM atbalsta programma atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībā

Atbalsta programmu var iedalīt trīs kategorijās:

 • Jaunu atjaunojamo energoresursu iekārtu elektroenerģijas ražošanai iegāde (saules paneļi, vēja ģeneratori).
 • Pieslēguma projektēšana un izveide centralizētai siltumapgādes sistēmai.
 • Pāreja no esošām fosilo energoresursu apkures iekārtām uz jaunām atjaunojamo energoresursu apkures iekārtām.

Lai saņemtu VARAM atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībā, projekta iesniedzējam jābūt īpašumtiesībām uz dzīvojamo māju vai tās daļu. Atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādes izmaksām. Maksimālais atbalsts VARAM atbalsta programmas ietvaros vienam projektam ir līdz 15 000 EUR. Uz maksimāli pieejamo summu iespējams pretendēt, ja tiek ieviesta dažādu tehnoloģiju kombinēta izmantošana, piemēram, saules paneļu sistēma un siltumsūknis.

Lai saņemtu atbalstu, atšķirībā no ALTUM atbalsta programmas, mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanai jabūt īstenotai pirms tiek iesniegts pieteikums atbalsta saņemšanai. Mājai ir jābūt nodotai ekpluatācijā līdz brīdim, kad tiek slēgts atbalsta līgums. Svarīgi zināt, ka uz atbalstu nevar pretendēt, ja mājā tiek veikta saimnieciskā darbība. Kā arī, kopējā dzīvojamā mājā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtu jauda nedrīkst pārsniegt 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes un jānodrošina, ka vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām.

Vairāk informācijas par VARAM atbalsta programmu.