...

Avasta, kuidas KredExi toetusrahadega
kodu energiakuludelt võita!

Sinu personaalne lahendus!

Aitame Sind asjaajamisega, tarnime ja paigaldame seadmed ning garanteerime energiatõhususarvu klassi tõusu. 

Ära maga võimalust maha ja ehita oma unistuste kodu juba täna! 

KredEx hüvitab renoveerimiskulud kuni 50% ulatuses!* Tingimused lehe lõpus.

Personaalne lahendus Sinule KredExi toetuse kasutamisel

KredEx eraldab 28 miljonit eurot toetust üksik- ja kuni kahe korteriga elamute ning ridaelamute rekonstrueerimiseks.

Toetuse saamise tingimus on hoone energiaefektiivsuse klassi tõstmine.

Oma 20-aastase energeetika valdkonna staažiga aitame Sinul KredExi toetust tõhusalt kasutada. Pakume päikesepaneele, invertereid, akusid, laadimisjaamasid ja nende paigaldusteenust. Meie laadimisjaamad suhtlevad inverterite, akude ja paneelidega, mis tagab tõelise energiasäästlikkuse, sest auto laeb otse päikeseenergiaga.

Me hindame teie vajadusi personaalselt ja koostame vastavalt sellele pakkumise. Kui päikesepaneelide, inverterite ja akude paigaldamine ei taga energiaefektiivsuse klassi tõusu, teostame vajalikud täiendavad tööd läbi koostööpartnerite. Näiteks akende vahetuse, sokli soojustamise või puistevilla paigalduse.

Me võtame enda kanda nii toetuse taotlemise kui ka projekti lõpuleviimise asjaajamise. Nõustame ka siis, kui te pole kindel, millist tüüpi renoveerimist oma elamule soovite.

Aitame Sind nii täieliku kui ka osalise rekonstrueerimise puhul!

Täielik rekonstrueerimine

Toetuse tingimustes toodud nõuetele vastavalt teostatud vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, küttesüsteemie rekonstrueerimine ja soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi paigaldus. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C (välja arvatud kultuuriväärtuslikud hooned).

Osaline rekonstrueerimine

Tehakse üksikuid töid. Osalise rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada varasemast ühevõrra kõrgem energiatõhususarvu klass.

Oluline meelespea!

 • Rohkem infot leiab Kredexi kodulehelt.
 • Ärge alustage töid ega tasuge ettemakseid enne taotluse esitamist, välja arvatud energiatähise- või projektitasud.
 • Toetust makstakse välja pärast ehitustööde lõpetamist.
 • Päikesepaneelide ja akupanga paigaldamisel kehtib ühikuhind, tegelike kulusid ei arvestata (30% ühikuhinnast, maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000€. Ühikuhinna kogumaksumus päikesepaneelide ja inverteri soetamisel sisaldab ka asjakohase ehitusprojekti koostamist ja on 1140€ ühe kW kohta. Maksimaalne toetatav nimivõimsus päikesepaneelidel on 15 kW. Akupanga soetamisel on ühikuhinna kogumaksumus 642€ ühe kWh kohta ja maksimaalne toetatav nimimahtuvus 20 kWh.)
 • Taotleja väikeelamu peab olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, märgitud peab olema esmase kasutuselevõtmise aasta.
 • Taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja materjalide kulu ei hüvitata.
 • Väikeelamu laiendamise kulusid ei hüvitata.
 • Energiatõhususarvu kasvu ei pea tõendama, kui tervikliku rekonstruktsiooni käigus soojustatakse fassaad, paigaldatakse päiksepark või asendatakse soojusallikas. Vanaga võrreldes samalaadse uue soojusallika soetamist ei toetata.

Taastuvenergia projektijuht

Margus Tiirusson

Baltikumi elektrigeneraatorite ja taastuvenergia projektijuht

Ivar Lilander

Millega saame aidata?

  Kredexi olulised tingimused

  • Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks. Elamu peab olema kantud ehitisregistrisse ja märgitud selle esmane kasutuselevõtu aasta. Andmeid oma väikeelamu kohta saad kontrollida www.ehr.ee. Kui andmed ei ole vastavuses tegelikkusega, pöördu andmete korrastamiseks kohaliku omavalitsuse poole.
  • Toetust ei ole võimalik taotleda:
   • kui ehitisregistris on toodud peamise kasutusotstarbena muu kui ülal nimetatud, nt suvila, aiamaja, kaubandushoone, abihoone vms.
   • kui tegu on elamuga, kus on kolm või enam korterit.

  Toetust saab taotleda, kui toetatav töö tõstab väikeelamu energiaklassi vähemalt ühe klassi võrra, nt C-klassist B-klassi. Kui väikeelamu energiaklass on juba A, siis toetust ei ole võimalik taotleda.

  • Rekonstrueerida saab toetusega nii osaliselt kui ka terviklikult.
  • Taotluse saab esitada kinnistu omanik või volitatud isik, ühise omandi puhul üks omanikest, keda on volitanud esindama teised omanikud.
  • Tervikliku rekonstrueerimise käigus soojustatakse väikeelamu kõik välisseinad ja katus, vahetatakse kõik eluruumide aknad, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tulemusena saavutatakse vähemalt energiatõhususarvu klass C. Kui ükskõik milline loetletud tegevustest on varem tehtud (nt akende vahetus), saab toetust taotleda ainult osaliseks rekonstrueerimiseks. Toetusesaaja peab kindlustama maja vähemalt viiel järjestikusel aastal taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest arvates.
  • Osalise rekonstrueerimise puhul tehakse üksikuid töid ja tuleb tagada hoone energiatõhususarvu väärtuse kasv vähemalt ühe klassi võrra.
  • Energiatõhususarvu kasvu ei pea tõendama ja ETA-märgist ei pea esitama, kui soojustatakse kogu fassaad, paigaldatakse päiksepark või asendatakse soojusallikas (ahju, õhk-õhk soojuspumba, elektri-, gaasi- või õlikütte asemel õhk-vesi soojuspump, maasoojuspump või pelletikatel; kui elamus juba on nt õhk-vesi soojuspump või maasoojuspump, mis soovitakse vahetada uuema mudeli vastu, siis ei arvestata seda soojusallika vahetamisena ja tuleb tõendada energiatõhususarvu klassi tõusu).
   Kõigi teiste üksikute tööde puhul on vajalik tõendada energiatõhususarvu klassi tõusu. Kui väikeelamu energiaklass üksiku parenduse tulemusena ei tõuse või on juba saavutatud parim võimalik energiatõhususe klass A, siis toetust taotleda ei ole võimalik. Juhul, kui toetusega soovitakse soetada akupank või paigaldada elektriauto laadimistaristu, tuleb toetuse saajal teha ka lisatöid, mis aitaksid elamu energiaklassi parandada.
  • Omafinantseeringu olemasolu kinnitatakse taotlusvormil, eraldi dokumenti (konto väljavõtet, laenupakkumist või -lepingut) esitada ei ole vaja.
  • Toetatavate tegevuste elluviimiseks on 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest. Põhjendatud juhul on võimalik tegevuste elluviimise tähtaega on pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra. Hiliseim aeg tööde lõpetamiseks on 31. detsember 2025. Enne taotluse esitamist ei tohi toetatavate töödega alustada, sõlmida tööde tegemiseks kokkuleppeid ega tasuda ettemaksu, v.a ehitusprojekti või energiamärgise koostamine.
  • Toetatakse alates 2020. aasta 1. veebruarist tekkinud projekteerimise ja energiamärgise koostamisega seotud kulusid. Kas soovitud tööde jaoks on vaja ehitusprojekti, saad uurida ehitusseadustikust ja kohalikust omavalitsusest.
  • Kõik kulud peavad olema taotluses kirjeldatud, dokumenteeritud ja põhjendatud. Sularahatehingud ei ole lubatud.
  • Ei toetata väikeelamu laiendamisega ja väljaehitamisega seotud kulusid.
  • Toetust ei ole võimalik taotleda nii, et taotleja ise ostab ehitusmaterjalid ja rekonstrueerib. Toetatavad tööd peab tegema ehitusalal pädev isik, kes on kantud äriregistrisse. Täpsemad nõuded on kirjas ehitusseadustiku §§-des 19–24. Majandustegevuse registri kanne on oluline ainult päikesepaneelide paigaldamisel.
  • Käibemaks arvatakse omafinantseeringu osaks ning toetuse summat käibemaks ei mõjuta. 
  • Kõikide muudatused taotlusel märgituga võrreldes tuleb KredExiga kooskõlastada. Kui soovid muuta tööde teostajat või muutuvad tegevused, siis saada e-kiri eramu@kredex.ee ning anname tagasisidet.
  • Toetuse aluseks olevateks rekonstrueerimistöödeks vajaliku ehitusprojekti ja energiamärgise koostamine.

  • Fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

  • Katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

  • Akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd.

  • Esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

  • Küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd. Toetusega saab rekonstrueerida olemasolevat ahju, pliiti, korstnasüsteemi, paigaldada kaminat, katelt, soojuspumpa, põrandakütet ja radiaatoreid. Paigaldatav kütteseade, välja arvatud soojuspump, peab kasutama taastuvenergiat. Õli- või gaasikatla soetamiseks toetust taotleda ei saa.

  • Ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.

  • Taastuvenergia tootmisseadme soetamine ja paigaldamine koos energia muundamiseks, tarbimiskoormuse juhtimiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega ning sellega kaasnevad tööd. Taastuvenergia tootmisseadme soetamise kulu toetatakse, kui inverteri võimsus on kuni 15 kW.

  • Päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel tuleb teostada vähemalt fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd või katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd. Kui väikeelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem või kui väikeelamu välisseinad või katus on soojustatud 2000. aastal või hiljem vähemalt 10 cm paksuse kihiga, ei ole eelnimetatud tööde tegemine päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel kohustuslik.

  • Taastuvenergia toodangu salvestamise seadme ehk akupanga soetamine ja paigaldamine, kui taastuvenergia tootmisseade on paigaldatud.

  • Kaugküttevõrguga liitumiseks vajalike torustiku paigaldamine ja kaevetööde tegemine soojusvõrguni, soojussõlme rajamine, kaugkütte trassiga ühendamine.

  • Elektriauto laadimistaristu paigaldamine ehitusseadustiku § 65¹ lõike 1 tähenduses. Elektriauto laadimistaristuna käsitletakse juhtmetaristut või laadimispunkti või kombinatsiooni juhtmetaristust ja laadimispunktist.

  • Katuse kandevõime arvutus, kui see tehakse projekti alusel ja sisaldub hinnapakkumuses.

  • Heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.

  • Siseviimistluse taastamine, kui see on vajalik pärast akende ja välisuste vahetamist või renoveerimist, esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojustamist, küttesüsteemi asendamist või rekonstrueerimist ja ventilatsioonisüsteemi rajamist, asendamist või rekonstrueerimist.

  • Omanikujärelevalve.

  • Osalisel rekonstrueerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
  • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
   • Tallinnas ja Tartus 30% ja 30 000 eurot.
   • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga; Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 40 000 eurot.
   • kahes eelnevas punktis nimetamata asulates 50% ja kuni 50 000 eurot.
  • Päikesepaneelide, inverteri ja akupanga soetamisel hinnapakkumisi esitama ei pea, toetus moodustab 30% ühikuhinnast ning maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta on kuni 20 000 eurot. Ühikuhinna kogumaksumus päikesepaneelide ja inverteri soetamisel sisaldab ka asjakohase ehitusprojekti koostamist ja on 1140 eurot ühe kilovati kohta. Maksimaalne toetatav nimivõimsus päikesepaneelidel on 15 kW. Akupanga soetamisel on ühikuhinna kogumaksumus 642 eurot ühe kilovatt-tunni kohta. Maksimaalne toetatav nimimahtuvus on aku puhul 20 kWh. Näiteks:

   • 18 kW päikesepaneelide ja 15 kW inverteri paigaldamisel on toetuse summa maksimaalselt toetatav 15 kW paneelide nimivõimsuse järgi, ehk 15*1140*30%=5130 eurot;

   • 5 kW päikesepaneelide ja 10 kW inverteri paigaldamisel on toetuse summa päikesepaneelide nimivõimsuse järgi, ehk 5*1140*30%=1710 eurot;

   • 18 kW päikesepaneelide ja 20 kW inverteri paigaldamist ei toetata, sest maksimaalne inverteri võimsus saab olla 15 kW;

   • 10 kWh aku paigaldamisel on toetuse summa 10*642*30%=1930 eurot.

   • 25 kWh aku paigaldamisel on toetuse summa 20*642*30%=3860 eurot.

  NB! Toetust saab taotleda päikesepaneelide ja inverteri koos paigaldamisel.
  Toetust ei saa taotleda ainult lisapaneelide või ainult inverteri soetamiseks.

  • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid või akupank ja soojustatakse lisaks katust/fassaadi või tehakse muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt kõigile tegevustele toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.

  • Toetatavate töödega seotud siseviimistlust toetatakse sama toetusmääraga, mis on ülejäänud töödel. Siseviimistluse kulud saavad olla maksimaalselt 5% rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja osalise puhul mitte enam kui 1000 eurot.

   Näide 1. Kui osalisel rekonstrueerimisel on akende vahetamise maksumus hinnapakkumusel 10 000 eurot, on maksimaalne abikõlblik siseviimistluse kulu 500 eurot. Kui hinnapakkumusel on aknapalede siseviimistluse maksumus 800 eurot, siis toetusega hüvitamisele läheb 500 eurot. Kogu projekti abikõlblik kogumaksumus on sellise näite puhul 9700 eurot, millest toetuse määr on 20%.

   Näide 2. Kui terviklikul rekonstrueerimisel on kõigi toetatavate tegevuse maksumus kokku 100 000 eurot, millest siseviimistluse maksumuseks on hinnapakkumusel toodud 10 000 eurot, on maksimaalne siseviimistluse kulu 2000 eurot. Kogu projekti abikõlblik kogumaksumus on sellise näite puhul 92 000 eurot, millest toetuse määr on vastavalt piirkonnale kas 30%, 40% või 50%.

  • Elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega, välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemiga seotud kulu.

  • Kaugküttevõrguga liitumise tasu.

  • Taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumise kulu.

  • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööde kulu.

  • Kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustuse ja haljastusega seotud kulud, välja arvatud soojuspumba maakollektori ja kaugküttevõrgu paigaldamisega kaasnev pinnase taastamine.

  • Ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud.

  • Väikeelamu laiendamise kulu, pööningu- või soklikorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu.

  • Järelmaksulepingu sõlmimise tasu ja intressid.

  • Ehitusmaterjalide ostmine ja tööde tegemine isiku poolt, kes pole ehitusalal tegutsejana kantud äriregistrisse.

  • Terviklikul rekonstrueerimisel väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiatarbimise andmetel koostatava energiamärgise kulu.

  • Päikesepargi rajamisel grillmaja, auto varjualuse vms ehitamine.

  • Soojustatava välisseina soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K).

  • Soojustatava katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivus on U ≤ 0,20 (W/m2K).

  • Akende soojusläbivus on U ≤ 1,10 (W/m2K).

  • Soojustatava esimese korruse põranda või pinnasel asuva põranda soojusläbivus on U ≤ 0,25 (W/m2K).

  • Soojuspumba tootemärgise kütmise energiatõhususe klass on vähemalt A++.

  • Paigaldatava või rekonstrueeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul on süsteem ruumi temperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ning elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele paigaldatakse termostaadid.

  • Terviklikul rekonstrueerimisel paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Ventilatsioonisüsteemi sissepuhke välisõhuvooluhulgad on vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 30 dB(A) ning väljatõmbe õhuvooluhulgad on WC-s vähemalt 10 l/s, pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s. Vastav info peab kajastuma ehitusprojektis või mõnes muus dokumendis.

  • Terviklikul rekonstrueerimisel paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass on vähemalt A.

  • Kui hoones ei ole mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, paigaldatakse välisseina soojustamisel või akende vahetamisel elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami värskeõhuklapid. NB! Värskeõhuklappe kui ruumipõhist lahendust on võimalik paigaldada vaid osalise rekonstrueerimise korral, terviklik rekonstrueerimine nõuab ventilatsioonisüsteemi.

  • Päikesepaneelidel, inverteril ja akupangal peab olema CE-märgis ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.

  • Paigaldatav kütteseade, välja arvatud soojuspump, peab kasutama taastuvenergiat. Kütteseadmel peab olema CE-märgis ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.

  • Taastuvenergia tootmisseadme soetamise kulu toetatakse, kui inverteri võimsus on kuni 15 kW.

  • Taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal seadme ohutuse seaduse kohaselt. Ettevõtte majandustegevuse registrisse kantud tegevusala saad kontrollida siit.

  • Osalisel rekonstrueerimisel tuleb tagada hoone energiatõhususarvu väärtuse kasv vähemalt ühe klassi võrra. Energiatõhususarvu klassi tõusu ei pea tõendama, kui soojustatakse väikeelamu kogu fassaad, asendatakse küttesüsteem või paigaldatakse taastuvenergia tootmisseade. Kõigi teiste üksikute tööde puhul on vajalik tõendada energiatõhususarvu klassi tõusu.

  • Taotleja peab olema toetuse abil rekonstrueeritava kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik või füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus. Elukoha andmed ehk sissekirjutus pole toetuse taotlemisel nõutav.

  • Kui väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust kinnisasjast talle kuuluvale proportsionaalsele osale.

  • Ühises omandis oleva kinnisasja või hoonestusõiguse, korteriomandi või korterihoonestusõiguse puhul on taotleja üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, kes kinnitab oma esindusõigust taotlusel. Vajadusel palutakse lisaks esitada teiste omanike volitus.

  • Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul eiranud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega sõlmitud lepingu tingimusi või sihtasutuse antud haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.

  Kui väikeelamu jääb üld- või detailplaneeringu alusel miljööväärtuslikule hoonestusalale või muinsuskaitsealale, on väärtuslik üksikobjekt või kultuurimälestis või UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud alal asuv väikeelamu, siis kehtivad järgmised erisused:

  • Terviklikul rekonstrueerimisel jäetakse hoone olemust või välisilmet oluliselt muutev toetatav tegevus, näiteks akende vahetus, tegemata kui kohaliku omavalitsuse üksus või Muinsuskaitseamet ei ole andnud töö tegemiseks luba kultuuriväärtuse või miljööväärtuse kaitse kaalutlustel.

  • Nii terviklikul kui ka osalisel rekonstrueerimisel jäetakse fassaad nõutud soojusläbivuse tasemest vähem soojustatuks või soojustamata, kui kohaliku omavalitsuse üksus või Muinsuskaitseamet on keelanud välisseinte lisasoojustamise kultuuriväärtuse või miljööväärtuse kaitse kaalutlustel.

  • Tervikliku rekonstrueerimise tööde järgselt peab elamu energiatõhususearvu väärtus tõusma vähemalt ühe klassi võrra. Näiteks, kui elamul oli enne rekonstrueerimistöid F-märgis siis pärast rekonstrueerimist peab see olema vähemalt E. C-klassi – nagu muude väikeelamute puhul – pole kultuuriväärtuslike elamute renoveerimisel kohustuslik saavutada.

  • Kui muinsuskaitseliste nõuete tõttu ei ole võimalik teha nõuetele vastavaid rekonstrueerimistöid, on vaja esitada koos taotlusega vastava spetsialisti kirjalik kinnitus. Kinnituse saamiseks saad pöörduda oma piirkonna muinsuskaitseameti nõuniku, Tallinna, Tartu või Narva muinsuskaitse spetsialisti või kohaliku omavalitsuse spetsialisti poole.

  • Teenuste tellimisel võetakse vähemalt kahe üksteise suhtes sõltumatu ja taotlejaga mitteseotud ettevõtja hinnapakkumus. Hinnapakkumused peavad olema võetud ka omanikujärelevalve teenusele.

  • Hinnapakkumused peavad olema võetud taotleja nimele.

  • Kahe hinnapakkumuse võtmise nõuet ei kohaldata ehitusprojekti tellimisele juhul, kui ehitusprojekt on tellitud enne toetuse määruse jõustumist ehk enne 8. aprilli 2024.

  • Energiamärgise koostamise kohta ei ole vaja pakkumusi võtta.
  • Päikesepaneelide, inverteri ja akude soetamisel ei ole vajalik hinnapakkumusi esitada. Nende puhul kujuneb toetuse summa ühikuhinna alusel.
  • Hinnapakkumused peavad olema taotluse esitamise hetkel kehtivad. Kehtivusnõuet ei kohaldata ehitusprojekti tellimisel võetud hinnapakkumustele.

  • Lubatav ei ole võtta hinnapakkumust taotleja sugulasega või taotleja abikaasa või elukaaslasega seotud ettevõttelt. Juhul, kui hinnapakkumus on võetud muult, taotlejaga tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 tähenduses seotud isikult (ühte kontserni kuuluvad äriühingud, taotleja tööandja jms), on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel õigus seda täiendavalt kontrollida ning hinnapakkumise aktsepteerimisest keelduda.

  • Hinnapakkumus sisaldab:

   • taotleja nime;

   • väikeelamu aadressi;

   • ettevõtja nime;

   • ettevõtja aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi;

   • hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ja kehtivuse aega;

   • kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  • Edukas hinnapakkumus põhineb parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhtel. Kui taotleja valib pakkumuse, mis ei ole madalaima maksumusega, tuleb seda taotluse vormil põhjendada.
  • Kui taotlejal ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kahte pakkumust, esitatakse taotluses sellekohane põhjendus ja võimaluse korral lisatakse pakkumuse tegemisest loobumise teated.
  • Pakkumuskutse ja pakkumuse esitamine ning hinnapakkumuste võtmisega seotud teabevahetus toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning seda säilitatakse vähemalt viis aastat. Kui hinnapakkumus võetakse pakkuja kodulehe asjakohase lahenduse kaudu, säilitatakse ekraanipilt pakkumuse küsimise vormist sellisena, nagu see on enne pakkujale saatmist.