...

I. Kontseptsioonid:

  • Veebileht – BALTIC INDUSTRIALi veebisait, mis pakub tehnoloogiliselt täiustatud lahendusi tööstuslikele masinatele.

   • BALTIC INDUSTRIAL:
     • Leedu: UAB „Baltic industrial“, juriidilise isiku kood 302576147, büroo aadress – Mozūriškių g. 31-A4, 06298 Vilnius

     • Läti: Baltic Industrial SIA , juriidilise isiku kood 40103570532, büroo aadress –  Smiltnieku iela 2, Marupe 2167

     • Eesti: Baltic Industrial OÜ, juriidilise isiku kood 11974538, büroo aadress –  Allika tee 12, Peetri küla, Rae vald, Harjumaa 75312.

     • Kontaktid: e-mail welcome@balticindustrial.com, tel. +372 682 9000.

    • Kasutaja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab veebilehte.

    • Tooted ja teenused – BALTIC INDUSTRIALi veebisait pakub elektrigeneraatorite, tööstuslike mootorite ja rohelise energia lahenduste müügi, hoolduse ja hooldusega seotud kaupu ja teenuseid. Neid võidakse veebisaidil aeg-ajalt ajakohastada, täiendada või muuta ning igal ajal hõlmab mõiste “kaubad ja teenused” kõiki selliseid kaupu ja teenuseid, mis on veebisaidil täpsustatud.

    • Partnerid – on sellised juriidilised isikud, kellega BALTIC INDUSTRIAL teeb koostööd toodete ja teenuste pakkumisel veebilehel.

    • Küpsis on väike fail, mis saadetakse seadmesse, kui keegi külastab veebilehte.

    • Brauser – programm, mis on mõeldud veebilehtede (veebilehtede) kuvamiseks veebis, personaalarvutis või mobiilseadmes..

    • Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku kohta – andmesubjekt, kelle identiteet on teada või mida saab otseselt või kaudselt kindlaks teha selliste andmete abil nagu nimi, perekonnanimi, isikukood, geograafiline asukoht, üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset omadust.

    • Isikuandmete vastuvõtja – juriidiline või füüsiline isik, kellele isikuandmeid edastatakse, sealhulgas partnerid.

    • Privaatsuspoliitika – Selles dokumendis on sätestatud isikuandmete ja muu olulise teabe kogumise, kogumise, töötlemise ja säilitamise põhireeglid veebisaidi kasutamisel.

    • Seadus on riiklik andmekaitseseadus.

    • Üldnõuded – EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

    • Veebilehe haldaja – isik, kes vastutab veebilehe haldamise eest.

    • IP-aadress – Igale arvutile, mis on ühendatud Internetti, on määratud unikaalne number, mida nimetatakse Interneti-protokolli (IP) aadressiks. Kuna need numbrid antakse tavaliselt riigiplokkide kaupa, saab IP-aadressi abil sageli kindlaks teha, millisest riigist arvuti Internetti ühendub.

    II. Üldsätted

     • Veebisaidi privaatsuspoliitikas on sätestatud põhireeglid isikuandmete ja muu isiku jaoks olulise teabe kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks, kui kasutaja kasutab Veebisaiti ning tellib Veebisaidil pakutavaid tooteid ja teenuseid.

     • Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta ja kaitsta veebisaidi kasutajate ja/või kasutajate isiku- ja muid andmeid volitamata kasutamise eest.

     • Kasutajad loetakse käesoleva privaatsuspoliitikaga kursis olevaks, kui nad kinnitavad oma nõusolekut küpsiste kasutamisega veebilehel www.balticindustrial.com, kui nad saavad selle e-posti teel uudiskirja tellides, samuti kui nad tellivad tooteid ja teenuseid. Te saate selle veebisaidi dokumendiga igal ajal veebisaidil tutvuda ning te võite selle ka veebisaidilt endalt alla laadida ja välja printida.

     • Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikide juhtumite suhtes, kus BALTIC INDUSTRIAL saab isikuandmeid, mis tulenevad sellest, et kasutaja tellib ja/või hangib tooteid ja teenuseid veebilehe kaudu või mis tahes liiki suhetest andmesubjektide ja BALTIC INDUSTRIALi vahel. Kasutajad peaksid tähele panema, et kui nad tellivad tooteid ja teenuseid, mida pakuvad BALTIC INDUSTRIALi partnerid, võib nende isikuandmete kaitse alluda täiendavalt partnerite privaatsuspoliitikale, mille eest BALTIC INDUSTRIAL ei vastuta. Samuti soovib BALTIC INDUSTRIAL juhtida tähelepanu sellele, et veebileht sisaldab linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele ning et BALTIC INDUSTRIAL ei vastuta selliste veebilehtede sisu ja/või nende poolt kasutatava privaatsuspoliitika tagamise meetodite eest, mistõttu peaks kasutaja enne enda kohta andmete esitamist tutvuma vastava veebilehe reeglite, privaatsuspoliitika ja muude dokumentidega.

     III. Isikuandmete kogumine ja säilitamine

      • Sõltuvalt kasutaja poolt tellitud konkreetsete toodete ja teenuste laadist või füüsilise isiku ja BALTIC INDUSTRIALi vahelise töösuhte korral kogutakse ja säilitatakse järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoht, kodakondsus, telefoninumber, isikutunnistuse (passi) number, väljaandmise kuupäev ja koht, e-posti aadress, IP-aadress.

      • Veebilehe kasutamisel salvestatakse kasutaja arvutisse küpsiseid, et koguda statistilist teavet külastatavuse kohta, tagada teenuste kvaliteet ja veebilehe tõhus kasutamine. Üksikasjalikku teavet küpsiste kohta ajakohastab üks kord kuus nõusoleku haldamise platvorm CookieBot. Küpsiste deklaratsioon:

       

        

       • Kasutaja väljendab oma eelnevat vabatahtlikku nõusolekut lubada BALTIC INDUSTRIALil küpsiseid salvestada, vajutades veebilehe allosas oleval bänneril olevat nuppu “ALLOW ALL”, “ALLOW SELECTION” või “ONLY NECESSARY”.
       • Te võite oma brauseri seadete kaudu kõik need küpsised kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi osa veebisaidist toimida.

       IV. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

       BALTIC INDUSTRIAL töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

       • Toodete ja teenuste tellimiseks veebisaidilt. Kasutaja peab esitama Isikuandmed ulatuses, mis on vajalik konkreetsete toodete ja teenuste tellimiseks.
       • Veebisaidil pakutavate toodete ja teenuste tõhusaks pakkumiseks. BALTIC INDUSTRIAL tagab, et veebisaidil pakutavad tooted ja teenused ning nende tellimine on tõhusad ja hoiavad ära identiteedivarguse juhtumid.
       • Selleks, et tagada veebisaidi toodete ja teenuste pidev täiustamine ja arendamine ning pakkuda kasutajale parimaid võimalikke tooteid ja teenuseid, on BALTIC INDUSTRIALil õigus kasutada isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, kui kasutaja annab selleks oma nõusoleku (nt märgistades vastava kasti, tellides uudiskirja jne).
       • Otseturunduse eesmärgil kogub BALTIC INDUSTRIAL järgmisi isikuandmeid: isiku nimi, e-posti aadress. Nõusolekut isikuandmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel väljendatakse vastava kasti märgistamisega.

       Kõik otseturunduse ja muudel eesmärkidel kogutud isikuandmed vastavad seaduse ja üldiste nõuete sätetele. Veebisaidi haldamisel ja võimalike probleemide diagnoosimisel võib veebisaidi haldaja kasutada kasutajate ja/või kasutajate IP-aadresse. Kasutaja ja/või kasutaja võib selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja veebilehe administraatorile welcome@balticindustrial.com.

       V. Kontod

       BALTIC INDUSTRIALi kontod on lingid teatud veebilehtedel, mis võivad sisaldada sama teavet kui veebileht, kuna BALTIC INDUSTRIAL on nii veebilehe kui ka kontode operaator. Veebisaidi kontode kasutajate suhtes kohaldatakse selle veebisaidi privaatsuspoliitikat ja eeskirju, kus BALTIC INDUSTRIALi konto asub, samuti käesolevat privaatsuspoliitikat ja muid kohaldatavaid eeskirju, mille BALTIC INDUSTRIAL on Veebisaidil avaldanud.

       BALTIC INDUSTRIALil on Facebooki, Instagrami ja LinkedIni suhtluskontod ning võib olla ka teisi, siin loetlemata kontosid.

       VI. Isikuandmete esitamine

       BALTIC INDUSTRIAL teavitab, et ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Liidu riikides ja teistes välisriikides ei tasu eest ega tasuta ega muul viisil, välja arvatud allpool nimetatud juhtudel:

       1. kui on olemas kasutaja ja/või kasutaja nõusolek;
       2. veebisaidil pakutavate toodete ja teenuste osutamisel – partneritele või volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad isikuandmeid BALTIC INDUSTRIALi nimel käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel, näiteks maksete tegemiseks, teenuste tellimiseks jne;
       3. õiguskaitseasutustele vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud menetlusele.

       VII. Isikuandmete parandamine, lisamine ja kustutamine

       • Kasutaja annab BALTIC INDUSTRIALile õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada kasutaja isikuandmeid privaatsuspoliitikas ja muudes veebisaidi dokumentides sätestatud ulatuses ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus igal ajal tühistada oma luba BALTIC INDUSTRIALile tema isikuandmete kogumiseks, haldamiseks ja töötlemiseks ning nõuda isikuandmete kustutamist. Nõusoleku andmine või tühistamine kasutaja isikuandmete kogumiseks, haldamiseks ja töötlemiseks kehtib ainult edaspidi. Kui BALTIC INDUSTRIAL saab sellise teate kasutajalt, lõpetab ta viivitamata selle isiku andmete töötlemise, kuid see ei tähenda, et BALTIC INDUSTRIAL peab isikuandmed kustutama/hävitama, kui tal on alus nende säilitamiseks.
       • Kasutajal on õigus tutvuda oma isikuandmetega. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid BALTIC INDUSTRIAL on kogunud ja millistest allikatest, millistel eesmärkidel neid töödeldakse ning millistele adressaatidele neid esitatakse ja on esitatud, peab kasutaja võtma ühendust BALTIC INDUSTRIALiga käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud e-posti aadressil. BALTIC INDUSTRIAL rakendab kasutaja õigust tutvuda töödeldud isikuandmetega 30 kalendripäeva jooksul alates kasutaja taotluse saamisest.
       • Kui kasutaja leiab pärast oma isikuandmetega tutvumist, et isikuandmed on ebaõiged, ebatäielikud või ebatäpsed, on tal õigus võtta BALTIC INDUSTRIALiga ühendust e-posti teel, et nõuda ebaõigete, ebatäielike või ebatäpsete isikuandmete parandamist ja/või peatada selliste isikuandmete töötlemine. Isikuandmed parandatakse ja hävitatakse või nende töötlemistoimingud peatatakse vastavalt andmesubjekti isikut ja tema isikuandmeid kinnitavatele dokumentidele. BALTIC INDUSTRIAL rakendab kasutaja õigust peatada isikuandmete töötlemine (või hävitada isikuandmed) 5 tööpäeva jooksul alates kasutaja taotluse saamisest.
       • BALTIC INDUSTRIAL säilitab isikuandmeid 5 (viis) aastat alates nende esitamisest, välja arvatud juhul, kui käesolevas privaatsuspoliitikas on sätestatud teistsugune säilitustähtaeg või kui isikuandmed on vajalikud andmete seaduslikuks töötlemiseks, näiteks lepingu täitmiseks.
       • Kasutaja ja/või kasutaja nõustub eelnevalt, et BALTIC INDUSTRIALil on õigus säilitada tema andmeid tähtajatult, kui tema andmeid kasutati ebaseadusliku teo või identiteedivarguse või muu rikkumise toimepanemisel, mida on uurinud või uurivad asjaomased õiguskaitseasutused, kui BALTIC INDUSTRIAL on saanud asjaomase kasutajaga seotud kaebusi või kui BALTIC INDUSTRIAL on märganud asjaomase kasutaja poolt privaatsuspoliitika ja/või veebisaidi eeskirjade rikkumisi või kui isikuandmete kaitsmiseks on muid õigustatud eesmärke.
       • Eespool nimetatud õiguste kasutamisel võib kasutaja ja/või kasutaja võtta ühendust BALTIC INDUSTRIALiga e-posti aadressil welcome@balticindustial.com.

       VIII. Isikuandmete kaitse

       ALTIC INDUSTRIAL tagab, et kasutaja poolt veebisaidil esitatud isikuandmed on kaitstud mis tahes ebaseadusliku tegevuse eest: isikuandmete ebaseaduslik muutmine, avalikustamine või hävitamine, identiteedivargused, pettused. BALTIC INDUSTRIAL tagab ka, et isikuandmete kaitse tase vastab siseriiklike ja Euroopa Liidu õigusaktide nõuetele.

       Isikuandmed on kaitstud kadumise, loata kasutamise ja muutuste eest. Ruum, kus kogutud andmeid hoitakse, on füüsiliselt kaitstud volitamata isikute juurdepääsu eest. Veebisaidi andmebaas, mis kaitseb kasutajate andmeid, on kaitstud loata juurdepääsu eest arvutivõrkude kaudu.

       IX. Lõppsätted

       Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 23. aprillist 2024. Kasutajat teavitatakse privaatsuspoliitika muudatustest veebisaidil või e-posti teel.

       Privaatsuspoliitika viimane läbivaatamine: 2024-04-23.